Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY z dnia 25.06.2019

Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2020/2021

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO PLSP w SZCZECINIE od roku szkolnego 2019/2020

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Informacja o wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z nauki w publicznych szkołach artystycznych

Zestawienie dni dodatkowo wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Zestaw podręczników

Materiały wymagane z zakresu Przedmiotów Artystycznych w LP w Szczecinie

Rada Rodziców

Spotkania z rodzicami 2020/2021